"Ozontandzorg"  als laatste redmiddel?

"Ozontandzorg" als laatste redmiddel?

Kan ozontherapie mijn gebit redden?

25 februari 2014. Een acute situatie waarin mijn tandarts mij met spoed doorverwijst naar de parodontoloog en deze geen andere mogelijkheid weet dan mijn kiezen op alle 4 de quadranten vanaf de kleine kies naast de hoektand naar achteren geheel te verwijderen in verband met een chronische tandvleesontsteking die acuut is geworden en ontstekingen geeft tussen de wortels. De kweek geeft aan dat het hier gaat om een auto immuunreactie, een opvlamming van een lichaamseigen bacterie die in grote hoeveelheden ziekmakend is doordat ontstekingen toxines vormen als een grote aanslag op mijn algemene gezondheid, met een risico voor hart en vaten. Nee, een alternatief bestaat niet. Is dit waarheid? Lees dit blog over het nemen van ROEL,
Regie Over Eigen Leven, en mijn keuze voor Ozontandzorg!!

Je eigen wilsverklaring schrijven?

Self healing projectPosted by Esmee Fri, September 18, 2015 15:10:49

Je eigen wilsverklaring schrijven? ROEL met de WGBO!

In gesprek met Chris Bartelds(1957), grondlegger van de stichting Cura Vera.

Chris Bartelds werkt al vijfendertig jaar in de gezondheidszorg. Hij startte als verpleegkundige in de maatschappelijke gezondheidszorg, maar werkte onder andere ook als indicatiesteller en juridisch medewerker bij CIZ . De afgelopen tijd was hij stafmedewerker en projectleider bij Zorgbelang Fryslân.Hij zag veel goed werk verricht worden, maar vindt dat er in de zorg helaas ook veel zakengrondig mis gaan. Midden jaren negentig ging hij zich sterk interesseren voor de rechten van patiënten en cliënten.

Chris: “In deze periode merkte ik, dat het bij de patiënt teveel ontbreekt aan zelfbepaling, eigen regie of autonomie, of hoe je het ook maar wilt noemen. Zo is ook het recht op informatie omtrent de eigen toestand, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt, te vaak in het geding. Een deelgebied van het patiëntenrecht betreft de eerbiediging van de fysieke integriteit.”

Met Cura Vera wil Chris, op basis van zijn ervaring en betrokkenheid met deze materie, cliënten, schriftelijk gemachtigden(mentoren) en instellingen ondersteunen in hun streven naar een zorgrelatie, waarin de rechten van de patiënt of cliënt voorop staan.

Cura Vera betekent letterlijk “werkelijke zorg”.
En in werkelijke zorg zouden de rechten van patiënten en cliënten, binnen de mogelijkheden en beperkingen van onze maatschappij, voorop moeten staan. Helaas is dat in de praktijk nog lang niet altijd het geval.

Chris Bartelds, die zich hard wil maken voor de rechten van patiënten en cliënten in de zorg, is blij met deze ontwikkeling. De focus van Cura Vera ligt vooralsnog op voorlichting over en ondersteuning bij het opstellen van Wilsverklaringen. Hierin kunnen patiënten en cliënten in de zorg vastleggen voor welke medische handelingen zij wel of geen toestemming geven.

Het gaat hier om de wilsverklaring behandelbeperking!

Esmee:
Binnen mijn visie sluit dit onderwerp bijzonder goed aan met de rode draad op dit blog over ROEL: Regie Over Eigen Leven.

De WGBO, Wet op Geneeskundige Behandeling Overeenkomst heeft alles te doen met de regie die mensen hebben en kunnen pakken.

Het roer mag om! Zie dit als een uitnodiging.

Een moeilijkheid van dit hele belangrijke onderwerp, het aandachtspunt is dat mensen bij het woord patiënten recht vaak gelijk denken in termen van euthanasie en hier gaat het niet over.

Het gaat erover dat: Je mag NEE zeggen tegen de dokter en dat je hier ook vooraf maatregelen voor kunt nemen. Je schrijft een verslag voor wanneer je zelf niet in staat bent om nog te vertellen hoe je medisch behandelt wilt worden.

Een wilsverklaring waarin je jouw persoonlijke wensen aangeeft voor behandelingen, behandelbeperkingen of een eventueel behandelverbod.

Vooral interessant voor mensen die risicovol gedrag vertonen. Denk aan een ongeluk zoals met prins Friso of aan kite-surfers die bij een verkeerde inschatting tegen de berg gesmakt worden en er is een hele grote doelgroep zoals bijvoorbeeld de mensen met dementie. Mensen op het snijvlak van wilsbekwaam en wilsonbekwaam.

Als jij nu vind dat als je door welke omstandigheden dan ook wilsonbekwaam bent geworden dan moeten ze van me afblijven, zorg ervoor dat andere mensen dit weten. Dat indien wenselijk je de technologie kunt uitsluiten of de farmacologie wilt uitsluiten in de gezondheidszorg. Dit is waar het om gaat. Niet over euthanasie.

100% van de discussie gaat vaak over 1% van de problematiek. Hier bedoel ik de euthanasie.
0% van de discussie gaat over de regie die mensen zelf hebben.

Chris Bartelds is initiatiefnemer van de stichting Cura vera.

Er wordt hard gewerkt om op een strategische manier het project uit te rollen en men is gericht bezig met fondsenwerving

Chris: De kostprijs van het zelfstandig ontwikkelen van een passende infrastructuur is heel hoog en om deze reden is het interessant om aan te haken bij andere partijen die deze infrastructuur al hebben.

Het gaat erom dat wanneer mij iets overkomt en ik ben in een hele andere regio dan mijn eigen woonplaats, in een situatie van een auto ongeval of dementie enz.

Dat op dat moment de ambulance/ hulpverlening voor mij komt en mij wilt helpen het digitale systeem dan zo is ingericht dat mijn informatie, mijn medische informatie, mijn wilsinformatie en mijn wilsuitingen ook ter plekke beschikbaar is. Dit is een hele infrastructuur die inmiddels bestaat en toegankelijk kan worden voor iedereen.

Je kunt bijvoorbeeld met een lidmaadschappas die digitaal leesbaar is door een QR code of met een app in je mobiele telefoon verwijzen naar je persoonlijke digitale dossier met hierin ook uw wilsverklaring.

Om deze reden besteden wij vooral aandacht aan de inhoud van de zaak door:

1) Het boekje wat we hebben uitgegeven. Titel: Wie zegt het is genoeg als je zelf niet meer kunt praten? ISBN 978-90-5972-948-3

2) We verzorgen vraaggericht lezingen en lessen op locatie en zijn sinds kort vaste spreker voor de Gezond Verstand Avonden(GVA) organisatie.

Wat wij weten over de wilsverklaring is dat je schrijft over de grens van leven, ziekte, dood of van leven en dood. Als het de bedoeling is dat mensen hier op voorhand over gaan schrijven moeten ze over een innerlijke hobbel heen.

Over praten gaat makkelijker dan over schrijven.
Als ik wilsonbekwaam ben dan….wil ik? Wil ik niet?…

Mensen hebben een zetje nodig en om deze reden zijn we bezig met een partner om hier een game voor te ontwikkelen. Deze partner, Grendel games uit Leeuwarden maakt games voor sociale maatschappelijke vraagstukken.

Zo hebben ze bijvoorbeeld een spel ontwikkeld voor jongeren met motorische stoornissen als gevolg van aangeboren hersenletsel en voor de niet aangeboren hersenletsel(nah) die bewegingsproblemen hebben.

Een game met een soort Harry Potter draak die ergotherapeuten helemaal kunnen inregelen op de mogelijkheden van de persoon zelf met als doel om te leren de beweging te verbeteren. Op het beeldscherm kunnen ze zichzelf zien. Als je een foute beweging maakt, maakt die draak deze ook en je wilt controle krijgen over de draak op een leuke manier.

Voor chirurgen die heel fijn specialistisch werk doen hebben ze een game ontwikkeld om die fijne motoriek te ontwikkelen waarbij chirurgen aangeven het ook in hun vrije tijd te spelen omdat het zo’n leuke game is.

Wij, www.curavera.nl , zijn fondsen aan het werven om een soort game te ontwikkelen die mensen helpt om op eenvoudige manier een wilsverklaring te schrijven.

Zolang je vitaal en gezond bent denken de meeste mensen er niet over na hoe de behandeling gaat. Het vertrouwen in de dokter is groot en we hebben inmiddels een gezondheidszorg gekregen in Nederland waarin het niet gangbaar is dat je je verdedigt tegen de dokter. Maar het kan zomaar gebeuren dat je je schild moet optrekken en kan afweren.

Esmee: Ja, het is vaak niet de dokter zelf maar het zorgsysteem erachter.

De dokter lijkt wel een pion van de zorgverzekeraar en farmacologische industrie.

Chris: Maar jij hebt gezegd tegen de dokter, in jouw situatie de tandspecialist van luister eens, ik heb maar één keer nieuwe tanden gekregen en die kunnen er maar één keer uit, ik ga verder zoeken naar andere mogelijkheden en je hebt er een heel mooi antwoord voor gevonden. Dit zouden meer mensen moeten doen.

België: Wat hebben ze hier gedaan in betrekking tot dit vraagstuk?
De overheid heeft alle informatie die hier voor nodig is gratis ter beschikking gesteld.
Het gezicht hiervoor is hoogleraar dhr. Manu Keirsen.
Deze heeft een informatieforum op poten gezet over: Euthanasie, je lichaam ter beschikking stellen voor de wetenschap en je eigen uitvaart regelen. Ook over orgaantransplantatie of donatie.

Zie: www.leif.be
Levens Einde Informatie Forum

In Nederland: hebben we wel interesse in orgaantransplantaties.

Hier hebben we 6 miljoen mensen voor gemobiliseerd voor 1200 transplantaties per jaar en dit mag en kan allemaal in Nederland.

Maar er zijn ongeveer 900.000!!! mensen (onderzoek wijst uit) die zelf een streep willen trekken ergens tot hoever. Dit zijn de mensen die wij willen bereiken!.

In Nederland is er niemand die dit vraagstuk vertegenwoordigt! Niemand heeft de autoriteit. Onbekend maakt vaak onbemind. Veel mensen zijn helemaal niet bewust van dit vraagstuk. Om deze reden mag de stichting www.curavera.nl meer bekendheid krijgen.

We richten ons in eerste op de 55 plussers en de groep met beginnende dementie. Hiernaast op mensen die complementaire opvattingen hebben over de gezondheidszorg. Dit is ook een hele grote groep.

Er zijn steeds meer mensen die een wilsverklaring schrijven en hier actief mee bezig zijn. Wij zijn er voor als je niet weet hoe je dit aan kunt pakken.

Er zijn nog een paar andere aanbieders in Nederland zoals Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) Maar heel veel mensen willen niet geassocieerd worden met het euthanasievraagstuk. Wij richten ons op een op zichzelf staande wilsverklaring.

Kun je me iets vertellen over je persoonlijke motivatie:

Chris: Deze ligt al in de jaren 80!

Toen ik op een chirurgische afdeling werkte en dat ik een vrouw voor en na de operatie meemaakte en ze de volgende dag overleed.

Met de kennis van nu zou ik dit aanduiden als dat de dokter experimentele geneeskunde heeft bedreven in een poging haar leven te redden maar hij wist op voorhand al dat dit niet kon.
Toen had ik het gevoel van dit kan nooit de bedoeling van de gezondheidszorg zijn.

Dit was een wake-up call!

Deze vrouw had kanker met allemaal metastasen en die chirurg haalde van alle zieke organen een stuk af. Het was een corpulente dame en na de operatie was ze een magere dame.

Gelukkig is er over de jaren wel verandering. Vandaag de dag zouden ze zeggen we kunnen niets meer voor u doen. Wat wilt u nog bereiken en hoe kunnen we u hierbij helpen? De ondersteuning ligt vooral op het gebied van kwaliteit van leven.

Geld is over het algemeen een niet gebruikt argument.

Meer informatie over de WGBO: zie www.curavera.nl


Esmee: Dank je hartelijk Chris voor dit gesprek.

• Je bent een ROELER als je Regie Over Eigen Leven neemt, hebt en houdt.  • Comments(0)